Privacyverklaring

Huidzorg Balans, 25 mei 2018

Privacyverklaring Huidzorg Balans

Huidzorg Balans respecteert uw privacy en zal er alles aan doen om vertrouwelijk om te gaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. We raden u aan deze privacy verklaring aandachtig door te nemen.

Wie is Huidzorg Balans?

Huidzorg Balans is een Eenmanszaak gevestigd aan de Rijskade 1, 2641 NA in Pijnacker.

Lisa van Luijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Huidzorg Balans. Zij is te bereiken via onderstaande contactgegevens.

Telefoonnummer: 0615867948
Email: info@huidzorgbalans.nl
Website: www.huidzorgbalans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huidzorg Balans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Identiteitsbewijs: documentnummer en type
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (in correspondentie en telefonisch)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Huidzorg Balans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Burgerservicenummer (BSN)
Gezondheid
Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huidzorg Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf (of afleveren goederen of diensten)
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum, Verwijzer, Huisarts, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 15 jaar volgens wet WBGO

Doeleinde: Afspraak maken (online en-/of telefonisch)/ Bevestigingsemail en Herinneringsemail
Gegevens: Naam, Geboortedatum* optioneel, E-mailadres, Telefoonnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Geboortedatum, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Financiële Administratie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum,
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 15 jaar volgens wet WBGO

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossier-gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Overleg met verwijzer 
Gegevens: NAW-gegevens, Geboortedatum,
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 15 jaar volgens wet WBGO

Doeleinde: Website Analytics
Gegevens: Surfgedrag en Locatie.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten en reviews
Gegevens: Naam (dit kan ook anoniem) en inhoud van het bericht.
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gezondheid:
Alleen medische gegevens die nodig zijn om de dienst veilig uit te kunnen voeren. Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: 15 jaar volgens wet WBGO

Meetgegevens;
Tijdens de intake en gedurende de behandelingen zullen er foto’s gemaakt. Vooraf aan uw eerste behandeling tijdens het intakegesprek een foto van het te behandelen gebied, om zo uw behandelvraag goed in kaart te kunnen brengen. De andere foto’s zullen gebruikt worden om uw voortgang te bepalen. Ook kunnen er metingen worden verricht middels een weegschaal , centimeter of andere meetinstrumenten.
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Geautomatiseerde besluitvorming

Huidzorg Balans neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Huidzorg Balans gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: Skinadmin en Vecozo.

Waarom Huidzorg Balans persoonsgegevens nodig heeft?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. De door u verstrekte persoons- en medische gegevens gebruiken wij in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Hoe lang bewaart Huidzorg Balans uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Wij beschikken over een afgesloten archiefkast voor het bewaren van belangrijke documenten, zoals de verwijsbrief of een verstrekking chronische machtiging.

Delen van persoonsgegevens aan derden

Huidzorg Balans verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huidzorg Balans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Contact/ overleg met andere zorgverleners of familieleden

Het kan voorkomen dat Huidzorg Balans contact opneemt met uw verwijzer (zoals huisarts of medisch specialist) , een andere zorgverlener bij wie u zorg ontvangt of een familieild voor overleg. Dit contact kan telefonisch verlopen, maar ook via een beveiligde omgeving (Zorgdomein en Siilo). Dit contact zal alleen plaatsvinden als u hier mondeling toestemming voor heeft gegeven.

Uw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huidzorg Balans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt uw verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huidzorgbalans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Websitebezoek

Op onze website www.huidzorgbalans.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en de datum/tijdstip waarop u de website van bezoekt. Daarnaast wordt uw gedrag vastgelegd van klikken/bezoeken van verschillende pagina’s binnen onze website. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren en pagina’s te optimaliseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet verstrekt aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huidzorg Balans gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Verwijzingen naar websites van derden

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huidzorg Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Huidzorg Balans maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@huidzorgbalans.nl

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:
Huidzorg Balans
Rijskade 1
2641NA Pijnacker
Tel: 0615867948
Email: info@huidzorgbalans.nl
Contactpersoon: Lisa van Luijk

0