Klachten

Kwaliteit en goede zorg staan bij ons centraal

Wij zien graag tevredenheid

Kwaliteit en goede zorg staan bij ons centraal. Graag zien wij dan ook tevredenheid. Toch kan het gebeuren dat er zich een probleem voordient. In dit geval nemen wij graag de tijd voor u en zoeken wij samen met u naar een oplossing. U kunt uw klacht het liefst persoonlijk of anders via het contactformulier aan ons kenbaar maken, zodat de klacht op kort termijn opgelost kan worden en in de toekomst een soortgelijke klacht voorkomen kan worden.

Mocht u het gevoel hebben hierna nog niet tevreden te zijn, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van onze beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Dit is een onafhankelijke klachtencommissie en zal uw klacht met zorg behandelen.Meer informatie vindt u op de website van de NVH.

Zie ook hoofdstuk 9 van onze algemene voorwaarden.

Wet BIG

De Wet BIG is een kwaliteitswet ter bescherming van patiënten. De doelstelling van de wet is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. De belangrijkste onderdelen van de Wet BIG zijn beroepenregulering en tuchtrecht. Huidtherapie is een artikel 34 beroep en valt hiermee onder het ‘lichte regime’ van de wet BIG. Dit betekend dat huidtherapie een wettelijk beschermde opleidingstitel is. Niet iedereen mag zich dus zomaar huidtherapeut noemen. Daarnaast vallen artikel 34 beroepen niet onder het tuchtrecht en is er een wettelijk register.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat wat er wel en niet mag met uw gegevens. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of een organisatie zich aan de wet houdt. Voor meer informatie klik hier.

Huidzorg Balans hecht grote waarde aan privacy. Persoonlijke en medische gegevens kunnen alleen worden ingezien door de huidtherapeuten binnen deze praktijk. Uw gegevens zullen nooit zonder toestemming aan derden worden verstrekt. Een uitzondering hierop is het uitwisselen van gegevens tussen de verwijzer en de huidtherapeut, dit is wel toegestaan mist deze van belang zijn voor de behandeling.

Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO)

Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener, de huidtherapeut. Deze behandelingsovereenkomst gaat in wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept. De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. Hierbij gelden een aantal spelregels. U heeft het recht op informatie (in begrijpelijke taal). Ook heeft u het recht uw medisch dossier in te zien, welke door de huidtherapeut moet worden bijgehouden, en het recht op een second opinion. Tevens is het recht van privacy van toepassing en dient de huidtherapeut deze te beschermen en te bewaren. Voor iedere behandeling maar ook voor ieder onderzoek is toestemming nodig van de patiënt.

Naast deze rechten zijn er ook een aantal plichten. Zo moet u de huidtherapeut goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van uw problematiek en heeft u als plicht de huidtherapeut te betalen voor de geleverde diensten. Daarnaast heeft de huidtherapeut het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van u en kan om deze reden het uitvoeren van een behandeling geweigerd worden. Lees meer informatie over de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst.

0